Die Swye van Mario Salviati. Bookfinder: '9780624044574' 2019-01-09

Die Swye van Mario Salviati Rating: 9,6/10 1714 reviews

Etienne van Heerden

Die Swye van Mario Salviati

What's worse is that he has a secret that will blow the whole town inhabitant's minds away. Dit is dus nie verbasend dat ook die Afrikaner, wat reeds in 1994 'n belangrike brug oorgesteek het, die hede beleef as rneer onherroeplik anders, maar nietemin onlosmaaklik verbonde aan die verlede. His exceptional narrative position entitles him to go back in time and enter the thoughts of all the characters involved. . Selfs in die keuse van woorde kan dikwels 'n oordeel opgesluit 112. Narratiewe identiteit is die tipe identiteit waartoe die mens toegang het deur die mediering van die narratiewe funksie, aldus Ricoeur 1991:73.

Next

(PDF) Die herskryf van die roman Die swye van Mario Salviati van Etienne van Heerden as 'n draaiboek, met spesifieke fokus op identiteit, hibriditeit en liminaliteit / C.A. Breed

Die Swye van Mario Salviati

Sowel persoonlike identiteitskepping as groepsidentiteitskepping is 'n voortdurende proses wat blykbaar meer aktief is in tye van krisis en oorgang. Franse feministe beywer hulle nie soseer vir geslagsgelykheid nie, maar vir erkenning van die feit dat die mens se identiteit nie per se deur geslag bepaal kan word nie: om manlik te wees beteken nie slegs om nie-vroulik te wees nie, en omgekeerd. Kristeva se semiose is intiem verbonde aan die vroulike manier van uitdrukking, wat egter geensins impliseer dat dit nie ook deur mans gebruik en waardeer kan word nie. Hier is iets vrooms en onaantasbaars - 'n ware kunstenaar, wars van w~rddse ambisie en geld. Dit wys uitwaarts na die tasbare wêreld, maar binnetoe na die persepsies wat deur die interaksie tot stand kom. Daar aangekom, begin sy geleidelik die geskiedenis van die Pistorius- en Bergh-families van wie Jonty Jack afstam rekonstrueer.

Next

Bookfinder: '9780624044574'

Die Swye van Mario Salviati

I also argue that, although Schoeman uses his narrator to expose the patriarchal silencing and marginalisation of women, the protest on behalf of women made in this novel is diluted by the writer's linking, in conventional, patriarchal terms, of the narrator's body with the land and its fertility, and by his emphasising that the blame for the desiccation of Afrikaner cultural life rests with a woman, Mother. Uit die vroegste era van die vertelde romantyd kom ook die verhaal van Tietie Xam! Saam hiermee kom gewoonlik ook die neiging om die groep wat ons simpatiek gesind is hoer aan te slaan as die ander groep. Die spoke in die drie betrokke romans word hiervolgens geklassifiseer en binne die konteks van die roman waarin hulle verskyn, bespreek. The purpose of this study was to investigate a particular writing method that can be used by screenwriters to adapt an Afrikaans novel into a screenplay. Hy gebruik die hipotetiese konsep van 'natuurlike staat' waaraan hy die mens beoordeel. Die gemeenskap speel inderdaad 'n belangrike rot by persoonlike identiteitskonstruksie. Die volgende fase is die sogenaamde 'spieelfase' waarin die kind homself ontdek.

Next

Die swye van Mario Salviati

Die Swye van Mario Salviati

Kennis van die ander irnpliseer egter nie 40 net oorheersing nie, maar ook 'produksie' van die ander. Eindnotas Die term landskap, en noodwendig weer die onderskeid tussen landskap en die verwante begrippe van ruimte en plek, word in die volgende afdeling van die artikel behandel. Die enigste ander spesie wat op dieselfde wyse reageer, is die groot ape. Haar tog na Tallejare is 'n wegbreek uit haar bestaan waarin sy van die praktyk van die skilderkuns vervreern geraak het. Londen en New York: Dorling Kindersley.

Next

Afrikaans Fiction

Die Swye van Mario Salviati

Via its natural characteristics, the Karoo permeates her in a powerful sensuous manner and a desire to create art out of this landscape burgeons after a creative drought. Daar word aangevoer dat in die uitbeelding van haar natuurwaarneming - waarin die rol van die liggaam en sintuie prominent is - aansluiting gevind word by die estetiese natuurteorie van die Duitse filosoof Gernot Böhme. Ook deur hierdie dade leer lng~ 85 belangrike lewenslesse: Dit is soos om 'n dier lief te hi3. Omdat 'n individu nie sonder die gemeenskap kan bestaan nie en homself aan die hand van die gemeenskap identifiseer en beskryf, is lngi se tipe identifikasie met Tallejare, sy inwoners en sy voorgeslagte sprekend van die natuurlike wyse waarop sy kulturele kodes aanleer ten einde deel te word van 'n groep. The purpose of this article is, first, to establish in what ways Ingi interacts with the Karoo landscape during her visit to Tallejare. Die waarheid, vir Hegel, is die geheel: ons kan individuele idee slegs beoordeel in hulle verhouding tot die Absolute Subjek, dus deur hulle in historiese perspektief te plaas, aangesien hy die Absolute ook as resultaat sien van 'n proses. Dit is die 'ander mens' in ons wat dinge wil doen wat ons graag wil verrny.

Next

’n Ondersoek na die kunstenaarskap in Die swye van Mario Salviati binne die konteks van die magiese realisme

Die Swye van Mario Salviati

While she immerses herself in the exploration of the Karoo, a powerful bodily sensory presence is demonstrated by the perceptual process. Journal of Aesthetics and Art Criticism, 37:267—75. Trouens, die literatuur word, aldus Greenblatt, nie slegs deur die rnagstryd bepaal nie, maar vorm deel daarvan. Vir 'n ding om 'n kornrnoditeit te word, moet die mens gekondisioneer word om nie meer die Ding-an-sich te sien nie: dit moet dus gerepresenteer word as iets wat dit nie is nie en die representasie moet vir die realiteit aangesien word. Die Jungiaanse konsep van individuasie speel onder andere 'n belangrike rot in die persoonlike identiteitskepping van beide karakters.

Next

Die swye van Mario Salviati

Die Swye van Mario Salviati

The structure of the story cleverly weaves its way between present, past and further past in an easy and accessible way. Sy hou haar in haar werk gedurig besig met die probleme van identiteit en verskille difference , hetsy kultureel, seksueel of polities. Hierdie potensieel oneindige uitstel van betekenis noem Lacan begeerte desire. Die epistemologiese status van die outobiografie behoort, aldus hom, voldoende geloofwaardigheid aan die stelling te verleen. Volgens Morris 19951 is die feminisme 'n politieke opvatting wat op twee fundamentele aannames berus, naarnlik dat geslagsverskille die basis vorm van ongelykhede tussen mans en vroue waardeur vroue onregmatig benadeel word en dat die verskille nie op biologiese grondslag bems nie, maar we1 kultureel geproduseer word.

Next

The Long Silence of Mario Salviati: A Novel by Etienne van Heerden

Die Swye van Mario Salviati

Sy sien die sukses van Karel se projek. Om dus die taal binne te dring, is om 'n slagoffer van begeerte te word. Na die dood van Savonarola besin Machiavelli oor die redes waarom hy as heerser rnisluk het en kom hy tot die gevolgtrekking dat as 'n regeerder 'n staat wil hervorm, it is necessary for him at least to retain the shadow of ancient forms, so that it does not appear to the people '~aar die manlike vorm as algemene persoonsaanduiding gebmik word, word altyd ook die vroulike vorm ge-impliseer. From this emerges the attitude of not merely looking and forgetting. Die hout aan die kant is donker, asof dit uit die lyf van 'n ander boom kom.


Next

Herkoms en identiteit in swye van Mario (Etienne van Heerden) en naam van de (Nelleke Noordervliet)

Die Swye van Mario Salviati

Teoretiese konteks In my ondersoek staan die fokus van die ekokritiek sentraal. However, every culture can and should apply such judgement to its own activities. Dit is duidelik dat Jonty Jack die veelheid van identiteite wat in hom woon nog nie met mekaar kan versoen nie - dit is die rede waarom hy op die vlug wil slaan wanneer hy met aspekte van sy psige gekonfronteer word wat lyk asof dit onversoenbaar is met die teorie van die veren~gde subjek. Ten slotte sal die historiese kontekste van die romans en die identiteite daarin vergelyk en bespreek word ten einde die funksie van Van Heerden se spookkarakters as voortdurende herskrywings van Suid-Afrikaanse identiteite uit te lig. In dieselfde asem waarrnee lngi hier sekere persone en gebruike van Tallejare verwerp as die Ander, identifiseer sy haar met Jonty Jack en die wyse waarop hy die gemeenskap vermy.

Next

Die Karoo, sintuiglike verkenning en die terugkeer tot kunsskepping in Die swye van Mario Salviati

Die Swye van Mario Salviati

Rousseau se bewering dat alle mense gelyk is, is slegs 'n vergelyking, met geen materiele gronde nie. Volgens Coetzee 1996:48 is herbesoek aan die verlede noodsaaklik vir rehabilitasie van identiteite en praktyke wat sekere groepe en individue gemarginaliseer het. Die magies realistiese ewaring wat die grense van ruimte en tyd oorskry, stam uit die kollektiewe onbewuste van die mens waarin e~aring en herinneringe van die hele mensdom vanaf die begin van die aarde en die mens se geskiedenis opgesluit 16. Introduction: Nature in literary and cultural studies: Defining the subject of ecocriticism. E k sal hierdie verhaal deu~ors en daaruit haal wat vir my van belang is; ek sal my eie goud vind - dalk nie die Kruger-munte nie, maar soveel rneer: my gelaatstrekke; my gesig 260. This article places Marlene van Niekerk's Triomf 2004 within the context of the Gothic novel as a uniquely South African development of the postcolonial Gothic mode.

Next